Nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong phổ biến Luật Giáo dục

Ngày hỏi:02/10/2019

Nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong phổ biến Luật Giáo dục được quy định thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Kế hoạch 992/KH-BGDĐT năm 2019 thì nội dung này được quy định như sau:

   Nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan

   a) Biên soạn, phát hành đề cương giới thiệu Luật Giáo dục làm tài liệu thống nhất cho tuyên truyền, phổ biến trong ngành và đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

   - Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019.

   - Kết quả đầu ra: đề cương giới thiệu Luật Giáo dục.

   b) Biên soạn tài liệu “Tìm hiểu về Luật Giáo dục”

   - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

   - Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

   - Thời gian thực hiện: năm 2020.

   - Kết quả đầu ra: Tài liệu “Tìm hiểu về Luật Giáo dục”.

   c) Lồng ghép việc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật vào nội dung các hội nghị, tọa đàm, tập huấn dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo.

   - Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ

   - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: các hội nghị, tọa đàm, tập huấn dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo được tổ chức, trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép.

   d) Tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Bộ.

   - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ (Trung tâm truyền thông giáo dục), Báo Giáo dục và Thời đại.

   - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   đ) Lồng ghép yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

   - Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

   - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: các văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên có nội dung yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục.

   e) Lồng ghép việc phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào nội dung các cuộc tập huấn: Tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản dành cho cán bộ, công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

   - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

   - Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2019, năm 2020.

   - Kết quả đầu ra: Tập huấn được tổ chức.

   g) Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức cuộc thi tìm hiểu các quy định mới của Luật Giáo dục dành cho đoàn viên công đoàn trong ngành; phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp thông qua các hình thức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, tài liệu tuyên truyền.

   - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: cuộc thi tìm hiểu Luật Giáo dục được tổ chức; những nội dung của Luật được phổ biến, quán triệt tới cán bộ công đoàn giáo dục các cấp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn