Nhiệm vụ và quyền hạn về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì nhiệm vụ và quyền hạn về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định như thế nào? 

  • Nhiệm vụ và quyền hạn về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ; chuyển giao công nghệ, tư vấn cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

   - Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

   - Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Nội vụ và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn