Nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

26/04/2022

Nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?  

  • Nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 được quy định tại Mục V Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

   V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

   1. Nội dung khái quát

   Mạch nội dung môn học được cấu trúc theo 05 chủ đề đó là: một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh; một số hiểu biết về phòng thủ dân sự; kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

   Chủ đề

   Nội dung

   Lớp 10

   Lớp 11

   Lớp 12

   1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh

   1. Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

   *

   2. Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

   *

   3. Ma túy, tác hại của ma túy

   *

   4. Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

   *

   5. Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

   *

   6. Một số hiểu biết về an ninh mạng

   *

   7. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   *

   8. Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

   *

   9. Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

   *

   10. Pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

   *

   11. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

   *

   12. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

   *

   13. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

   *

   14. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

   *

   15. Một số hiểu biết về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

   *

   16. Truyền thống và nghệ thuật danh giặc giữ nước của địa phương

   *

   2. Điều lệnh đội ngũ

   1. Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

   *

   2. Đội ngũ từng người không có súng

   *

   3. Đội ngũ tiểu đội

   *

   3. Kĩ thuật chiến đấu bộ binh

   1. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

   *

   2. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

   *

   3. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

   *

   4. Chạy vũ trang

   *

   4. Chiến thuật bộ binh

   1. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

   *

   2. Lợi dụng địa hình, địa vật

   *

   3. Nhìn nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

   *

   4. Tìm và giữ phương hướng

   *

   5. Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

   *

   5. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

   1. Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ

   *

   2. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

   *

   3. Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

   *

   2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp

   Lớp 10:

   Nội dung dạy học

   Thời gian

   Yêu cầu cần đạt

   Tổng số tiết

   Lí thuyết

   Thực hành

   Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

   2

   2

   - Nêu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ;

   - Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn.

   Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

   2

   2

   - Phân tích và trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân;

   - Tích cực, chủ động thực hiện được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quốc phòng và an ninh.

   - Qua nghiên cứu về nội dung luật, có định hướng nghề nghiệp sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phấn đấu được ở lại phục vụ Quân đội, Công an lâu dài cũng như đăng ký thi vào các học viện, nhà trường Quân đội và Công an.

   Ma túy, tác hại của ma túy

   2

   2

   - Nêu được quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy;

   - Phân tích được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện;

   - Chủ động, tích cực vận động người thân, cộng đồng trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy.

   Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

   2

   2

   - Trình bày được một số nội dung cơ bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

   - Tự giác tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và tham gia giao thông an toàn, biết tuyên truyền vận động mọi người và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

   Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

   2

   2

   - Nêu được tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn xã hội;

   - Nêu được nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

   - Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

   - Tích cực chủ động thực hiện trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

   Một số hiểu biết về an ninh mạng

   2

   2

   - Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng;

   - Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng...

   Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ

   3

   2

   1

   - Phân tích được tác hại của bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai và cháy nổ;

   - Nhận diện được một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, vật liệu nổ; nguy cơ xảy ra mất an toàn do thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ gây ra;

   - Biết cách phòng, tránh và hướng dẫn phòng, tránh tác hại của bom, mìn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ.

   Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

   2

   2

   - Nêu được một số nội dung chính trong Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân;

   - Biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống.

   Đội ngũ từng người không có súng

   4

   4

   - Nêu được các động tác đội ngũ từng người không có súng;

   - Thực hiện được một số động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân chính xác, nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất.

   Đội ngũ tiểu đội

   3

   3

   - Nêu được thứ tự động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường;

   - Biết cách điều khiển, tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.

   Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

   3

   3

   - Nêu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.

   - Thực hành được các động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật và trong các tình huống cụ thể.

   Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

   4

   4

   - Nắm được kiến thức cơ bản, ban đầu về các tai nạn thông thường, về các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, kĩ thuật băng bó vết thương và chuyển thương;

   - Biết cách sơ cứu ban đầu các tai nạn thông thường;

   - Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo; biết băng bó vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ, biết cách chuyển thương.

   Kiểm tra

   4

   2

   2

   Cộng

   35

   18

   17

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn