Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin cơ sở giáo dục đại học cấp 1

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin cơ sở giáo dục đại học cấp độ 1 được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp. Cảm ơn!

  • Căn cứ Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 thì quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin cơ sở giáo dục đại học cấp 1 được quy định như sau:

   1.1

   Tên nhóm dữ liệu: Thông tin cơ sở giáo dục đại học

   Mã thông tin

   Phân cấp thông tin

   Ký hiệu trường dữ liệu

   Kiểu dữ liệu

   Độ dài

   Bắt buộc

   Mô tả

   Đối tượng thông tin

   Trường dữ liệu

   Tiếng Việt

   Tiếng Anh

   Cấp độ: Cấp 1

   TTT.1.1

   Thông tin chung

   ID

   ID

   Số nguyên

   Integer

   20

   X

   Mã đơn vị

   MA

   Chuỗi ký tự

   String

   50

   X

   Tên đơn vị

   TEN_DON_VI

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Tên tiếng anh

   TEN_TIENG_ANH

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   Hình thức thành lập (Thành lập mới/Nâng cấp/Liên kết)

   HINH_THUC_THANH_ LAP

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Loại hình trường

   LOAI_HINH_ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   X

   DM_LOAI_ HINH_TRU ONG

   Số quyết định chuyển đổi loại hình

   SO_QD_CHUYEN_DOI_ LOAI_HINH

   Chuỗi ký tự

   String

   50

   Ngày ký quyết định chuyển đổi loại hình

   NGAY_QD_CHUYEN_ DOI

   Ngày tháng

   Date

   10

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Tên Đại học mà cơ sở là đơn vị trực thuộc (nếu có)

   TEN_DON_VI_CHA

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   Loại trường

   LOAI_TRUONG_ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   X

   DM_LOAI_ TRUONG

   Số điện thoại

   SO_DIEN_THOAI

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Fax

   FAX

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   Email

   EMAIL

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Địa chỉ website

   WEBSITE

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   Cơ quan quản lý trực tiếp (Cơ quan chủ quản)

   DON_VI_CHU_QUAN

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Số quyết định thành lập

   SO_QD_THANH_LAP

   Chuỗi ký tự

   String

   50

   X

   Ngày ký quyết định thành lập

   NGAY_QD_THANH_LA P

   Ngày tháng

   Date

   10

   X

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Địa chỉ

   DIA_CHI

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   X

   Tỉnh/Thành phố

   TINH_THANH_ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   X

   DM_TINH

   Quận/Huyện

   QUAN_HUYEN_ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   X

   DM_HUYE N

   Xã/Phường

   XA_PHUONG_ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   X

   DM_XA

   Đào tạo Dự bị đại học

   IS_DU_BI_DAI_HOC

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Đào tạo GV trình độ trung cấp

   IS_GV_TRUNG_CAP

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Đào tạo GV trình độ cao đẳng

   IS_GV_CAO_DANG

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Đào tạo trình độ đại học

   IS_DAI_HOC

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Đào tạo trình độ thạc sĩ

   IS_THAC_SI

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Đào tạo trình độ tiến sĩ

   IS_TIEN_SI

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Hoạt động không lợi nhuận

   IS_LOI_NHUAN

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Số quyết định cấp phép hoạt động

   SO_QD_CAP_PHEP_HO AT_DONG

   Chuỗi ký tự

   String

   50

   Ngày được cấp phép hoạt động

   NGAY_DUOC_CAP_PH EP_HOAT_DONG

   Ngày tháng

   Date

   10

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Đào tạo theo tín chỉ

   IS_TIN_CHI

   Đúng/Sai

   Boolean

   1

   Năm bắt đầu đào tạo theo tín chỉ

   NAM_BAT_DAU_DAO_ TAO_THEO_TIN_CHI

   Ngày tháng

   Date

   10

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Tổ chức kiểm định

   TO_CHUC_KIEM_DINH _ID

   Danh mục liệt kê

   Enumer ation

   DM_TO_CH UC_KIEM_ DINH

   Kết quả kiểm định

   KET_QUA_KIEM_DINH

   Chuỗi ký tự

   String

   255

   Ngày cấp chứng nhận kiểm định

   NGAY_CHUNG_NHAN _KIEM_DINH

   Ngày tháng

   Date

   10

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Thời hạn kiểm định

   THOI_HAN_KIEM_DIN H

   Ngày tháng

   Date

   10

   QCVN 102:2016/BT TTT

   Mô tả, giới thiệu khác

   MO_TA

   Chuỗi ký tự

   String

   Max

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn