Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ tại TP.HCM được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2023

Xin hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ tại TP.HCM như thế nào? - Câu hỏi của Kim Dung (Tiền Giang).

  • Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ tại TP.HCM được quy định như thế nào?

   Căn cứ khoản 1 Điều 20 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về trình tự thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ có quy định như sau:

   Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

   ...

   2. Trình tự chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:

   a) Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

   b) Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

   c) Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.

   d) Căn cứ quyết định chỉnh sửa, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

   Như vậy, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ tại TP.HCM như sau:

   Bước 1: Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

   Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ.

   Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Bước 3: Căn cứ quyết định chỉnh sửa, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

   (Hình từ Internet)

   Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm những gì?

   Căn cứ khoản 1 Điều 20 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 về hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ có quy định như sau:

   Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

   1. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ:

   a) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

   b) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

   c) Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

   d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

   đ) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

   ...

   Vậy, hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

   - Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

   - Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

   - Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

   - Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

   - Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

   Có thể đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM hay không?

   Căn cứ tại Điều 19 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 về thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ có quy định như sau:

   Thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

   Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

   Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:

   1. Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;

   2. Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

   3. Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

   4. Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

   Theo đó, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có thể yêu cầu chỉnh sửa nội dung của văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:

   - Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;

   - Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

   - Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

   - Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn