Tổ chức thi tuyển học sinh trường trung học phổ thông chuyên được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/03/2023

Xin hỏi quy định về tổ chức thi tuyển học sinh trường trung học phổ thông chuyên như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Phong (Hải Phòng).

  • Tổ chức thi tuyển học sinh trường trung học phổ thông chuyên được quy định như thế nào?

   Căn cứ khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

   Tuyển sinh vào lớp đầu cấp

   ...

   4. Tổ chức thi tuyển

   a) Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học):

   - Quy định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng môn chuyên; hệ số điểm bài thi (nếu có), điểm xét tuyển;

   - Ban hành quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo;

   - Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

   b) Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.

   5. Kết quả tuyển sinh được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên và cổng thông tin điện tử của trường chuyên chậm nhất 03 (ba) ngày so với ngày công bố kết quả trúng tuyển.

   6. Trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, trường chuyên gửi báo cáo kết quả tuyển sinh về cơ quan quản lý trường chuyên.

   Như vậy, Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm trong việc tổ chức thi tuyển bao gồm: quy định về thi tuyển, thành lập hội đồng thi và phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển.

   Kết quả trúng tuyển được thông báo trong vòng 3 ngày từ ngày công bố kết quả trúng tuyển. Sau đó, trường chuyên gửi báo cáo kết quả tuyển sinh học sinh trường chuyên về cho cơ quan quản lý trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.

   (Hình từ Internet)

   Tuyển sinh bổ sung học sinh vào trường chuyên trong trường hợp nào?

   Căn cứ Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

   Tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên

   1. Trường hợp trường chuyên cần bổ sung học sinh, hiệu trưởng trường chuyên xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học) phê duyệt kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên.

   2. Đối tượng học sinh được dự thi tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên là học sinh trường chuyên xin chuyển sang trường chuyên khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Quy chế này; học sinh trường trung học phổ thông không chuyên đạt mức tốt về kết quả học tập và mức tốt về kết quả rèn luyện trong năm học liền kề trước năm tổ chức tuyển sinh bổ sung.

   3. Việc tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 17 Quy chế này.

   4. Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, trường chuyên thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào trường chuyên trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên và cổng thông tin điện tử của trường chuyên.

   Căn cứ quy định trên, khi cần bổ sung học sinh, hiệu trưởng trường chuyên xây dựng kế hoạch gửi cho cơ quan quản lý phê duyệt kế hoạch tuyển sinh bổ sung.

   Đối tượng được tham dự tuyển sinh bổ sung bao gồm học sinh chuyên chuyển trường, học sinh trường không chuyên đạt kết quả tốt học tập trong năm trước đó. Trong vòng 30 ngày trường chuyên phải công khai kế hoạch tuyển sinh.

   Quy định về tuyển sinh học sinh trường chuyên năm 2023 như thế nào?

   Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

   Tuyển sinh vào lớp đầu cấp

   1. Nguyên tắc tuyển sinh

   a) Thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

   b) Bảo đảm lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả tốt trong rèn luyện và học tập ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học tại trường chuyên;

   c) Bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, bình đẳng giữa trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

   2. Kế hoạch tuyển sinh

   a) Trường chuyên thuộc tỉnh: hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên;

   b) Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học: hằng năm, hiệu trưởng trường chuyên trình hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên;

   c) Chậm nhất 60 (sáu mươi) ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, trường chuyên thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên và của trường chuyên.

   ...

   Theo đó, hoạt động tuyển sinh của trường trung học phổ thông chuyên dựa trên Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trường chuyên. Khi tuyển sinh phải bảo đảm lựa chọn học sinh phù hợp, đủ năng lực học tại trường chuyên và quá trình tuyển sinh phải đảm bảo được tính công bằng, khách quan, minh bạch.

   Tùy thuộc theo loại trường chuyên mà cơ quan quản lý sẽ duyệt kế hoạch tuyển sinh trường chuyên. Trường chuyên có trách nhiệm phải công khai kế hoạch tuyển sinh trong vòng 60 ngày từ ngày tổ chức thi tuyển.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn