Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp nào? Giải thể trung tâm học tập cộng đồng và thẩm quyền tuyên bố giải thể thuộc về ai?

Tôi là cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng của Ủy ban nhân dân xã H. Và tôi có vài thắc mắc muốn Luật sư tư vấn giải đáp như sau: Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp nào? Giải thể trung tâm học tập cộng đồng và thẩm quyền tuyên bố giải thể thuộc về ai?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

  • 1. Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp nào?

   Tại Điều 44 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, cụ thể như sau:

   1. Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

   b) Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng; (bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

   c) Trong thời hạn 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.

   Theo đó, căn cứ quy định nêu trên thì nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì trung tâm học tập cộng đồng sẽ bị đình chỉ.

   2. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng và thẩm quyền tuyên bố giải thể thuộc về ai?

   Theo Điều 45 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định giải thể trung tâm học tập cộng đồng, theo đó:

   1. Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

   a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

   b) Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

   c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

   3. Trình tự thực hiện:

   a) Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trung tâm học tập cộng đồng. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng;

   b) Quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   Như vậy, nếu thuộc các trường hợp trên thì sẽ bị giải thể trung tâm học tập cộng đồng và sẽ do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn