Các chức danh nhân viên hàng không phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu mức 4 theo quy định của ICAO

26/04/2022
  • Các chức danh nhân viên hàng không phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu mức 4 theo thang đánh giá của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không, hướng dẫn bởi Điểm 2.1 Khoản 2 Mục III Phần B Hướng dẫn 899/HD-CHK năm 2013. Cụ thể bao gồm:

   a) Thành viên tổ lái;

   b) Nhân viên không lưu thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí: huấn luyện viên không lưu; kiểm soát mặt đất tại sân bay; kiểm soát tại sân bay; kiểm soát tiếp cận không ra đa; kiểm soát tiếp cận ra đa; kiểm soát đường dài không ra đa; kiểm soát đường dài ra đa; kíp trưởng không lưu;

   c) Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không thực hiện nhiệm vụ khai thác thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G).

   Pháp luật hiện hành trao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh của nhân viên hàng không cho Cục Hàng không Việt Nam.

   Về trình tự đánh giá, sau khi tiến hành hoạt động kiểm tra, đánh giá, kết quả đánh giá được ghi trên phiếu kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 61/2011/TT-BGTVT và phải được thông qua Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh của cơ sở. Kết quả đánh giá ghi trên phiếu là chứng nhận trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

   Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh do người đứng đầu cơ sở thành lập. Thành phần Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh phải bao gồm đại diện lãnh đạo của cơ sở, các chuyên gia khai thác trong lĩnh vực chuyên ngành hàng không tương ứng và có ít nhất 02 giáo viên đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Thông tư 61/2011/TT-BGTVT.

   Như vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, thành viên tổ lái, nhân viên không lưu thực hiện nhiệm vụ tại một số vị trí, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không thực hiện nhiệm vụ khai thác thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G) phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu mức 4 theo thang đánh giá của ICAO. Đối với Nhân viên hàng không khác thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không khác liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các chức danh nhân viên hàng không phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu mức 4 theo thang đánh giá của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 61/2011/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn