Kiểm tra hồ sơ khi nghiệm thu xe cơ giới cải tạo gồm kiểm tra những gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Đang làm việc tại một gara ô tô. Liên quan đến việc cải tạo xe cơ giới. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Kiểm tra hồ sơ khi nghiệm thu xe cơ giới cải tạo gồm kiểm tra những gì?

  • Kiểm tra hồ sơ khi nghiệm thu xe cơ giới cải tạo gồm kiểm tra những nội dung quy định tại Phụ lục của Thông tư 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra sự phù hợp về trách nhiệm thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

   - Kiểm tra nội dung cải tạo xe cơ giới và đối chiếu với các quy định cải tạo xe cơ giới tại Điều 4 của Thông tư này.

   - Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo quy định tại khoản 7 Điều 10 của Thông tư này.

   - Kiểm tra và đối chiếu thông số kỹ thuật xe cơ giới cải tạo với cơ sở dữ liệu của Chương trình Quản lý kiểm định.

   - Kiểm tra các giấy tờ theo yêu cầu của Cơ quan thẩm định thiết kế và các giấy tờ khác như: Giấy chứng nhận đối với các thiết bị đặc biệt, thiết bị chuyên dùng theo quy định; Giấy tờ nguồn gốc của động cơ; xuất xứ của vật tư, phụ tùng, vật liệu sử dụng trong cải tạo.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn