Kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù của cục hàng hải Việt Nam

26/04/2022

Từ tháng 12/2019 thì kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù của cục hàng hải Việt Nam được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn, xin cảm ơn!

  • Theo Điều 4 Quyết định 32/2019/QĐ-TTg năm 2019 (Có hiệu lực ngày 15/12/2019) quy định kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù của cục hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Nội dung và chế độ chi đặc thù quy định tại Điều 3 Quyết định này được tính vào kinh phí giao tự chủ.

   - Hệ số tiền lương tăng thêm 0,8 lần; thưởng an toàn, an ninh hàng hải và trang phục công tác được bố trí từ nguồn thu phí hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ Tài chính.

   - Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng hải Việt Nam được sử dụng chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, trong đó bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn