Quy định về đăng ký tàu cá

Ngày hỏi:07/03/2014
Năm 2010, ông Trịnh Sơn Lâm (tỉnh Trà Vinh, email: lamtrinhson2000@...) mua một tàu cá ở tỉnh Kiên Giang để hoạt động khai thác thủy sản và đã hoàn thành thủ tục chuyển vùng đăng ký, được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trà Vinh cấp số đăng ký tàu cá. Hiện nay ông Lâm có nguyện vọng đổi số đăng ký tàu cá. Tuy nhiên, theo trả lời của cơ quan đăng ký tàu cá, trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất. Quy định này bao gồm cả khi tàu cá được chuyển nhượng đổi chủ sở hữu mà chủ sở hữu mới cũng trong cùng một địa phương, đăng ký lại cùng một cơ quan đăng ký tàu cá thì vẫn không thể đổi được số đăng ký mới. Do vậy, nguyện vọng của ông Lâm không thể thực hiện được. Ông Lâm hỏi, cơ quan đăng ký tàu cá trả lời như vậy có đúng quy định không? Tàu cá của ông Lâm có được thay đổi số đăng ký không?
  • Về đề nghị đổi số đăng ký tàu cá, theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quy chế đăng ký tàu cá, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 3/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì “Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất”; không quy định đối với trường hợp đổi số đăng ký tàu cá.

   Do đó, việc Cơ quan đăng ký tàu cá tại địa phương trả lời ông Lâm như vậy là đúng quy định.

   Trường hợp, tàu cá được mua bán, chuyển nhượng ngoài tỉnh (hoặc trong cùng một tỉnh), khi làm thủ tục đăng ký, công dân có thể đề nghị với Cơ quan đăng ký tàu cá tại địa phương để được lựa chọn số đăng ký, nhưng còn phải phụ thuộc vào cách thức cấp và quản lý số đăng ký tàu cá của Cơ quan đăng ký tàu cá địa phương.

   Các quy định hiện hành về đăng ký tàu cá không quy định giữ nguyên số đăng ký tàu cá khi tàu cá được mua bán, chuyển nhượng trong cùng một tỉnh.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn