Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về việc lập kế hoạch kiểm toán

Ngày hỏi:12/03/2019

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về việc lập kế hoạch kiểm toán được quy định như thế nào? Bạn mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về việc lập kế hoạch kiểm toán được quy định như thế nào? 

  • Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về việc lập kế hoạch kiểm toán quy định tại Thông tư 67/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Trợ giúp kiểm toán viên tập trung đúng mức vào các phần hành quan trọng của cuộc kiểm toán; xác định và giải quyết các vấn đề có thể xảy ra một cách kịp thời; tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán một cách thích hợp nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành hiệu quả;

   - Hỗ trợ trong việc lựa chọn thành viên nhóm kiểm toán có năng lực chuyên môn và khả năng phù hợp để xử lý các rủi ro dự kiến; phân công công việc phù hợp cho từng thành viên;

   - Tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, giám sát nhóm kiểm toán và soát xét công việc của nhóm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn