Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì xử lý như thế nào?

26/04/2022

Theo quy định của Thông tư mới thì khi hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế có sai sót thông tin mà cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào?

  • Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định về cách xử lý khi cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

   - Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

   - Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua theo hướng dẫn tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

   Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn