Hóa đơn bán hàng hóa, cứng ứng dịch vụ

Ngày hỏi:30/12/2014
Doanh nghiệp chúng tôi hiện đang sử dụng hóa đơn GTGT đặt in (số lượng hóa đơn vẫn còn nhiều). Tuy nhiên trong tháng 11/2014 chúng tôi lắp đặt phần mềm kế toán bán hàng, chúng tôi muốn chuyển sang tự in hóa đơn từ phần mềm thông qua giấy văn phòng A4. Vậy chúng tôi hoàn thiện các thủ tục và xử lý các hóa đơn đang sử dụng như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9; tiết b, khoản 2, Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cứng ứng dịch vụ quy định:

   Tại Điều 9 quy định:

   “1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

   4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

   …”.

   Tại khoản 2, Điều 29 quy định

   “Điều 29. Hủy hóa đơn

   2. Các trường hợp hủy hóa đơn …

   b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất”.

   Căn cứ theo quy định tại Điều 9 và Điều 29 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì trường hợp Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in nay không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn và Doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn tự in thì thực hiện lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3Thông tư 39/2014), kèm theo hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn