Mất hoá đơn GTGT đầu vào

26/04/2022
Trong khi vận chuyển hàng tôi làm rơi hoá đơn GTGT đàu vào. Hỏi làm cách nào để hoá đơn đó được ghi nhận chi phí và thuế GTGT hợp lệ. Nhờ cục thuế trả lời giúp để kịp khai báo thuế. Xin cám ơn
  • Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

   1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

   2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

   Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp bên mua làm mất hóa đơn GTGT đầu vào thì phải lập báo cáo việc mất hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 05 ngày kể từ ngày mất hóa đơn. Bên mua và bên bán hàng phải lập biên bản ghi nhận việc mất hóa đơn, trong đó ghi rõ liên 1 của hóa đơn bên bán hàng kê khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua. Bên mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của bên bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán ghi nhận chi phí thuế TNDN và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Bên bán và bên mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn