Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 16 Quyết định 1829/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi

   + Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này; chỉ đạo kỳ thi bảo đảm đúng quy chế;

   + Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng thi;

   + Quyết định thành lập Ban môn thi, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban sao chọn đề thi, Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo (nếu cần thiết); chức năng, nhiệm vụ của các ban được quy định cụ thể tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23 và khoản 2 Điều 26. Các ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   + Báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét trước khi ban hành quyết định công nhận kết quả thi.

   - Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng thi

   Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành công việc của Hội đồng thi theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi và có quyền hạn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công.

   - Các ủy viên Hội đồng thi do Chủ tịch Hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các hoạt động của Hội đồng thi.

   - Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng thi

   + Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh dự thi; lập danh sách thí sinh dự thi trình Hội đồng thi xét duyệt danh sách thí sinh dự thi;

   + Tổ chức và chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh và bàn giao tài liệu cho bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

   + Chuẩn bị các văn bản cần thiết cho Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

   + Tổ chức việc thu nhận bài thi, Biên bản vi phạm kỷ luật đối với thí sinh, bàn giao bài thi đã rọc phách cho Ban chấm thi;

   + Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi;

   + Xây dựng dự toán, quản lý và thanh, quyết toán kinh phí thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước theo đúng quy định;

   + Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn