Phân tích, đánh giá thông tin và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán

Ngày hỏi:14/03/2019

Phân tích, đánh giá thông tin và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán của Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Phân tích, đánh giá thông tin và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán của Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 9 Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   Thủ tục phân tích, đánh giá thông tin và hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, ngoài ra cần đánh giá một số nội dung sau:

   - Đánh giá việc phân công, phân cấp chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý, thực hiện: Có đảm bảo rõ ràng, hợp lý, thuận lợi cho quá trình thực hiện.

   - Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị, như: Các biến động về kinh tế, chính sách, quy chế của đơn vị, sự thay đổi về nhân sự, mức độ phức tạp của công việc,….

   - Tính hiệu lực, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn