Tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/02/2023

Xin hỏi tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào? - Câu hỏi của Thanh Huy (Bình Dương).

  • Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

   01/KHKT-NSBN

   Kế hoạch kiểm toán.... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương)

   1-15

   01/BBKT-NSBN

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

   16-26

   01/BCKT-NSBN

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

   27-48

   II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

   01/KHKT-NSĐP

   Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

   49-63

   01/BBKT-NSĐP

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã hoặc xã, phường, thị trấn khi kiểm toán ngân sách địa phương

   64-78

   02/BBKT-NSĐP

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục (hoặc Chi cục) Thuế/ Hải quan khi kiểm toán ngân sách địa phương)

   79-90

   03/BBKT-NSĐP

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

   91-99

   04/BBKT-NSĐP

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

   100-106

   05/BBKT-NSĐP

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

   107-119

   01/BCKT-NSĐP

   Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương)

   120-142

   III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

   01/BBKT-NS

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

   143-153

   02/BBKT-NS

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

   154-167

   (Hình từ Internet)

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

   01/KHKT-DAĐT

   Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…)

   168-180

   01/BBKT-DAĐT

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

   181-194

   02/BBKT-DADT

   Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

   195-200

   01/BCKT-DAĐT

   Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hợp đồng PPP (BOT, BT))

   201-222

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

   01/KHKT-CTMT

   Kế hoạch kiểm toán (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

   223-233

   01/BBKT-CTMT

   Biên bản kiểm toán Chương trình... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

   234-247

   01/BCKT-CTMT

   Báo cáo kiểm toán Chương trình... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

   248-267

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

   01/KHKT-DN

   Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

   268-280

   01/BBKT-DN

   Biên bản kiểm toán... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

   281-293

   01/BCKT-DN

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

   294-315

   02/BCKT-DN

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

   316-331

   03/BCKT-DN

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

   332-347

   04/BCKT-DN

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần

   348-364

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

   01/KHKT-TCNH

   Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

   365-378

   01/BBKT-TCNH

   Biên bản kiểm toán (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

   379-392

   01/BCKT-TCNH

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

   393-415

   01/BCKT-BHXH

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

   416-436

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh và tài chính đảng năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh và tài chính đảng năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG

   01/KHKT-ĐB

   Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

   437-451

   01/BBKT-ĐB

   Biên bản kiểm toán... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

   452-464

   01/BCKT-ĐB

   Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

   465-487

   Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán là hồ sơ chung năm 2023 bao gồm những mẫu biểu nào?

   Căn cứ Mục lục Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN quy định tổng hợp hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán là hồ sơ chung năm 2023 như sau:

   KÝ HIỆU

   (Mẫu biểu số)

   TÊN MẪU BIỂU

   TRANG SỐ

   HỒ SƠ CHUNG

   01/ĐCKS

   Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán

   488-491

   02/KHCT

   Kế hoạch kiểm toán chi tiết

   492-497

   03/TBKLKH

   Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán

   498-499

   04/NKKT

   Nhật ký kiểm toán

   500-506

   05/NKCT

   Nhật ký công tác

   507-508

   06/TTĐC

   Tờ trình về việc kế hoạch kiểm tra, đối chiếu

   509-511

   07/CVĐC

   Công văn về việc phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động của KTNN

   512-513

   08/CVĐC

   Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu

   514-516

   09/BBĐC

   Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

   517-520

   10/BBXN

   Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán

   521-528

   11/ĐNGT

   Văn bản về việc đề nghị đơn vị giải trình phát hiện kiểm toán

   529-530

   12/BBKT

   Biên bản kiểm toán (hoặc Biên bản làm việc)

   531-534

   13/BBHT

   Biên bản họp Tổ kiểm toán

   535-536

   14/BBTQ

   Biên bản họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán với (đơn vị được kiểm toán)….

   537-538

   15/BBHĐ

   Biên bản họp Đoàn kiểm toán

   539-540

   16/TTXYK

   Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

   541-542

   17/BBXD

   Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

   543-544

   18/BLYK

   Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

   545-546

   19/TTXD

   Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán

   547-548

   20/TBKLBC

   Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt Báo cáo kiểm toán

   549-550

   21/CVDTBC

   Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán

   551-552

   22/BBTQ

   Biên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

   553-554

   23/TTPHBC

   Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

   555-558

   24/CVGBC

   Công văn gửi Báo cáo kiểm toán

   559-560

   25/TTPHTB

   Tờ trình về việc xin phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết (của Tổ trưởng Tổ kiểm toán)

   561-563

   26/TTPHTB

   Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết (của Trưởng Đoàn kiểm toán)

   564-566

   27/TBKQKT

   Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết (với biên bản kiểm toán đã ký với đơn vị)

   567-604

   28/CVKB

   Công văn gửi Kho bạc Nhà nước

   605-508

   29/TBKLKN

   Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu

   609-611

   30/CVTB

   Công văn Thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán

   612-613

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn