Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN như sau:

   1. Lập danh sách người sử dụng trong đơn vị gửi Trung tâm Tin học để đăng ký sử dụng Phần mềm; thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Tin học khi có thay đổi thông tin của người sử dụng (như điều chuyển công tác, thay đổi chức vụ, nghỉ hưu, ra khỏi ngành,...) để kịp thời cập nhật vào Phần mềm. Khi có nhu cầu cấp mới, thay đổi, hủy bỏ tài khoản, Thủ trưởng đơn vị lập yêu cầu bao gồm các thông tin sau: Họ tên; email KTNN; phòng/ban; chức vụ; yêu cầu (tạo mới, thay đổi thông tin); nội dung, lý do thay đổi.

   2. Thực hiện việc quét (scan) và cập nhật thông tin của các văn bản giấy đến trực tiếp đơn vị và văn bản do đơn vị phát hành lên Phần mềm theo quy định của Quy định này.

   3. Khi có sự cố xảy ra, báo ngay cho Trung tâm Tin học, đồng thời thực hiện quản lý văn bản theo Điều 8 của Quy định này.

   4. Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền) có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý văn bản trực tiếp thông qua Phần mềm và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo KTNN về việc sử dụng Phần mềm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng/ban và cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình về việc sử dụng Phần mềm trong công việc hàng ngày theo Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

   5. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Tổng KTNN (thông qua Văn phòng KTNN) tình hình thực hiện Quy định này; phối hợp với Trung tâm Tin học, Văn phòng KTNN tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn