Trách nhiệm của Trung tâm Tin học trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Trung tâm Tin học trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì Trách nhiệm của Trung tâm Tin học trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN như sau:

   1. Quản trị, vận hành, đảm bảo Phần mềm hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật.

   2. Quản lý tài khoản người sử dụng; cung cấp, phân quyền hoặc thu hồi quyền khai thác sử dụng Phần mềm khi có đề nghị của đơn vị hoặc theo yêu cầu của Tổng KTNN.

   3. Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng Phần mềm.

   4. Định kỳ sao lưu cơ sở dữ liệu văn bản điện tử của KTNN để kịp thời phục hồi khi có sự cố xảy ra.

   5. Thực hiện khắc phục sự cố kỹ thuật và thông báo cho các đơn vị khi Phần mềm xảy ra sự cố và khi sự cố đã được khắc phục.

   6. Chịu trách nhiệm thực hiện việc kết nối liên thông Phần mềm (bao gồm cả chữ ký số khi đưa vào sử dụng) của KTNN với các phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ khi có yêu cầu.

   7. Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy trình luân chuyển văn bản điện tử trên Phần mềm; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng Phần mềm; theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo KTNN việc khai thác sử dụng Phần mềm.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Trung tâm Tin học trong sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn