Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:08/03/2019

Tìm hiểu quy định về hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước với các cơ quan và tổ chức. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của kiểm toán Nhà nước được quy định tại Điều 7 Quyết định 649a/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Vụ Hợp tác quốc tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của đơn vị vào đầu quý IV hàng năm. Nội dung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hướng dẫn của Vụ Hợp tác quốc tế; căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác và nhu cầu về hoạt động đối ngoại, các đơn vị có trách nhiệm đề xuất kế hoạch hoạt động đối ngoại năm tiếp theo của đơn vị gửi về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Căn cứ chiến lược phát triển, định hướng, các nhiệm vụ ưu tiên của ngành và đề xuất của các đơn vị, Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, phê duyệt trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

   - Hồ sơ Kế hoạch hoạt động đối ngoại trình Tổng Kiểm toán nhà nước bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại trong năm và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm sau (mẫu 1), Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra - đoàn vào đã thực hiện trong năm (mẫu 1.1), Bảng tổng hợp việc đi nước ngoài trong năm của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị/Ban bí thư quản lý (mẫu 1.2), Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo (mẫu 1.3), Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo (mẫu 1.4).

   - Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt được gửi Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp trình Chủ tịch Quốc hội phê duyệt.

   - Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của các cơ quan, tổ chức thuộc Quốc hội, trong đó có Kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn