Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/03/2023

Xin hỏi kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của Như An.

  • Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 như thế nào?

   Căn cứ tiểu mục 2 Mục III Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ năm 2023 của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh quy định về nhiệm vụ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 như sau:

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình doanh nghiệp, tình hình lao động trên địa bàn; lao động tự do (lao động khu vực phi chính thức); lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chưa tham gia tổ chức công đoàn;

   - Xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2023 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giao, trong đó tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân (có thông báo riêng).

   - Xây dựng nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho CĐCS, người lao động có liên quan đến thành lập CĐCS, gia nhập Công đoàn Việt Nam theo cách tiếp cận từ dưới lên trên nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng tập thể; thẩm định, công nhận việc gia nhập công đoàn của người lao động và công nhận việc thành lập CĐCS theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

   - Xây dựng dự toán kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phát triển đoàn viên cho cán bộ CĐCS.

   - Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên.

   - Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân năm 2023 (theo mẫu về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Tổ chức).

   (Hình từ Internet)

   Chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

   Mục I Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ năm 2023 của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chỉ tiêu trong thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như sau:

   CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

   1. Chỉ tiêu phát triển đoàn viên

   Phát triển tăng thêm 158.583 đoàn viên công đoàn, trong đó phấn đấu vận động phát triển 1.000 đoàn viên khu vực lao động phi chính thức.

   2. Chỉ tiêu thành lập CĐCS

   Thành lập 100% CĐCS trong các doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng từ 25 lao động trở lên;

   Theo đó, chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 được quy định như sau:

   - Chỉ tiêu phát triển đoàn viên

   Phát triển tăng thêm 158.583 đoàn viên công đoàn, trong đó phấn đấu vận động phát triển 1.000 đoàn viên khu vực lao động phi chính thức.

   - Chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

   Thành lập 100% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng từ 25 lao động trở lên.

   Căn cứ chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ dựa trên gì?

   Mục II Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ năm 2023 của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh quy định về căn cứ phân bổ chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 như sau:

   Căn cứ phân bổ chỉ tiêu

   1. Kế hoạch và Quyết định giao chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   2. Kết quả khảo sát doanh nghiệp và lao động trên địa bàn của Liên đoàn Lao động quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố.

   3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 và bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

   4. Số chỉ tiêu phát triển đoàn viên còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

   Theo đó, căn cứ chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh như:

   - Kế hoạch và Quyết định giao chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   - Kết quả khảo sát doanh nghiệp và lao động trên địa bàn của Liên đoàn Lao động quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố.

   - Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 và bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

   - Số chỉ tiêu phát triển đoàn viên còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn