Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/04/2020

Theo quy định mới thì Doanh nghiệp xin cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định bao nhiêu? Cảm ơn!

  • Theo Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 20/5/2020) thì điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định như sau:

   Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

   1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).

   2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

   Như vậy, để thực hiện thủ tục xin cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu là 5 tỷ đồng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn