Họ hàng gửi nhiều tiền lì xì qua tài khoản ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/01/2023

Bác em bên Mỹ về có chuyển tiền lì xì qua tài khoản ngân hàng cho em 50 triệu đồng thì số tiền này em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? - Câu hỏi của Hạ Vy (Hà Nội).

  • Họ hàng gửi nhiều tiền lì xì qua tài khoản ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

   Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

   Thu nhập chịu thuế
   ...
   10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
   Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

   Theo đó, khoản thu nhập của cá nhân từ quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

   Tại quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ nhận quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

   Các khoản thu nhập chịu thuế
   ...
   10. Thu nhập từ nhận quà tặng
   Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:
   a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
   b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.
   c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
   d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

   Theo đó, khoản thu nhập của cá nhân từ quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân chỉ bao gồm các quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

   Quy định trên không quy định khoản thu nhập của cá nhân từ quà tặng là tiền mặt phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, bạn có thu nhập từ quà tặng là tiền lì xì từ họ hàng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   (Hình từ Internet)

   Tiền lì xì mừng năm mới của công ty cho nhân viên có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

   Tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

   Thưởng
   1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

   Các khoản thu nhập chịu thuế
   ...
   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
   Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
   b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
   ...
   đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
   ...
   đ.7) Các khoản lợi ích khác.
   e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:
   e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:
   e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:
   e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.
   e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.
   e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.
   e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
   e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.
   e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
   e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.
   Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.
   e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
   e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
   e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
   ...

   Theo quy định trên, tiền lì xì mừng năm mới của công ty được coi là khoản tiền thưởng và khoản tiền này không thuộc các khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Do đó, khoản tiền lì xì mừng năm mới của công ty là một khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

   Tiền lì xì mừng năm mới của công ty cho nhân viên có được coi là chi phí hợp lý để trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

   Tại quy định điểm 2.31 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định như sau:

   Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
   ...
   2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:
   ...
   - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
   Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
   ...

   Và theo Công văn 2489/CT-TTHT năm 2016 Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

   "...Công ty có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ cho nhân viên, chi lì xì mừng năm mới, chi nghỉ mát ... và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN."

   Căn cứ các quy định trên, tiền lì xì mừng năm mới trích từ tiền của công ty được coi là một khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu có chứng từ hợp pháp và tổng khoản chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn