Hội thi thiết bị đào tạo tự làm có mấy cấp thi và ai có thẩm quyền tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Tôi mới tìm hiểu Hội thi thiết bị đào tạo tự làm nhưng chưa rõ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm có mấy cấp thi và ai có thẩm quyền tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm? - Câu hỏi của Bằng Kiều (Đà Nẵng).

  • Hội thi thiết bị đào tạo tự làm có mấy cấp thi và ai có thẩm quyền tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH có quy định về các cấp và thẩm quyền tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm như sau:

   Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

   1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

   2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

   a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm;

   b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

   c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

   d) Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

   Hội thi thiết bị đào tạo tự làm có 03 cấp thi gồm Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc. Mỗi hội thi các cấp sẽ có thẩm quyền tổ chức Hội thi khác nhau được quy định như trên.

   (Hình từ Internet)

   Yêu cầu của Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là gì?

   Theo Điều 2 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH có quy định về các cấp và thẩm quyền tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm như sau:

   Mục đích, yêu cầu của Hội thi

   1. Mục đích Hội thi

   a) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

   b) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

   c) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

   d) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   2. Yêu cầu của Hội thi

   a) Dựa trên sự tự nguyện của cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm; không tạo áp lực đối với cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả;

   b) Thu hút được đông đảo các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia;

   c) Bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

   Theo đó, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

   - Dựa trên sự tự nguyện của cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm;

   - Không tạo áp lực đối với cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả;

   - Thu hút được đông đảo các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia;

   - Bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

   Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là gì?

   Tại Điều 5 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm như sau:

   Thiết bị tham gia dự thi

   1. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo.

   2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

   a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

   b) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

   c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

   d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

   đ) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

   e) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

   3. Mỗi thiết bị tham gia dự thi phải có hồ sơ thiết bị kèm theo, hồ sơ thiết bị đảm bảo các thông tin sau:

   a) Tên thiết bị;

   b) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

   c) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

   d) Đơn vị;

   đ) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

   e) Phạm vi áp dụng;

   g) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

   h) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

   Căn cứ quy định trên, yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là:

   +) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

   +) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

   +) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

   +) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

   +) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

   +) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp.

   +) Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn