Lao động thời vụ có được tham gia vào tổ chức Công đoàn không?

Ngày hỏi:26/05/2009
Lao động thời vụ có được tham gia vào tổ chức Công đoàn không?
  • Đối tượng và điều kiện gia nhập tổ chức Công đoàn đã được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa X) và Hướng dấn số 703/HD-TLĐ ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Theo Quy định tại hai văn bản trên, đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và công nhân, lao động làm công hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã.

   Căn cứ quy định trên, những lao động thời vụ làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên tại công ty, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có nguyện vọng gia nhập Công đoàn thì được xem xét kết nạp


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn