Thỏa thuận lương làm thêm giờ ra sao cho đúng luật?

Ngày hỏi:11/03/2019

Cho mình hỏi nếu công ty thỏa thuận làm thêm giờ vói nhân viên trực kho và nhân viên trực chấm công ở công trường và trả lương ngoài giờ bằng 50% theo quy định có được ko? Vì nhân viên kho chỉ ngồi chờ khi nào có công nhân vô lấy đồ thì cấp phát, ngoài ra thì nhân viên kho có thể làm việc riêng trong thời gian trực kho. Tương tự đối với nhân viên chấm công.
Ví dụ: Làm thêm 2 tiếng ngoài giờ nhưng cty chỉ trả 1 tiếng ngoài giờ thôi. Như vậy có được ko?

  • Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động 2012 thì: "Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động."

   Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đúng sự thỏa thuận trong hợp đồng.

   Thứ nhất, về thỏa thuận tiền lương làm thêm giờ:

   Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012 Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

   "1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

   Như vậy, Công ty bạn có trách nhiệm phải trả lương cho người lao động theo đúng quy định trên nếu người lao động có thời giam làm thêm giờ.

   Về thỏa thuận với nhân viên trực kho và nhân viên trực chấm công trả lương làm thêm giờ bằng 50% theo mức quy định, đây là hành vi vi phạm pháp luật về lao động.

   Bởi vì, theo quy định tại Điều 97 như đã phân tích ở trên khi người lao động làm thêm giờ thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương công việc đang làm ít nhất bằng 150% vào ngày thường, ít nhất 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và ít nhất 300% đối với ngày nghỉ lễ có hưởng lương.

   Bên cạnh đó, còn phải tuân thủ theo nguyên tắc mọi thỏa thuận không được trái với điều cấm của quy định pháp luật. Ở đây, quy định về tiền lương làm thêm giờ cho người lao động đã được Bộ luật lao động quy định rất cụ thể, do đó doanh nghiệp bạn cố tình vi phạm thì có thể bị xử lý theo định của pháp luật.

   Thứ hai, về trách nhiệm của người sử dụng lao động:

   Người sử dụng lao động có hành vi “trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động” có thể bị phạt tiền theo quy định tại Nghị định 95/2013 NĐ-CP.

   Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013 NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì Mức vi phạt cụ thể như sau:

   "a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
   ..."

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn về tiền lương làm thêm giờ của người lao động.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn