Thời gian chốt số liệu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023 là khi nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2023

Xin hỏi khi nào chốt số liệu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023? - Câu hỏi của Thanh Vũ (An Giang).

  • Thời gian chốt số liệu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023 là khi nào?

   Theo khoản 5 Điều 10 Thông tư 01/2023/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 10/03/2023) quy định về thời gian chốt số liệu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

   Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

   ...

   5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

   Tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định:

   Thời gian chốt số liệu báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ

   1. Báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

   2. Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

   3. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

   4. Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

   5. Đối với các báo cáo định kỳ khác, thời gian chốt số liệu do cơ quan ban hành chế độ báo cáo quy định, nhưng phải đáp ứng các quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 và 11 Nghị định này.

   Theo đó, thời gian chốt số liệu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023 là tính từ ngày 15/12/2022 kỳ báo cáo đến ngày 14/12/2023.

   (Hình từ Internet)

   Thời hạn gửi Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023 là khi nào?

   Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 01/2023/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 10/03/2023) quy định về thời hạn gửi Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

   Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

   1. Cơ sở báo cáo: Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

   2. Đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, quy trình và thời hạn gửi báo cáo:

   Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, theo dõi.

   ...

   Như vậy, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp, theo dõi.

   Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì?

   Tại Điều 15 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

   1. Công bố biên bản kiểm định với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định và cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (01 bản) chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

   2. Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu và phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì không cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

   4. Đảm bảo độc lập, khách quan trong cung ứng dịch vụ kiểm định.

   5. Cử kiểm định viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

   7. Không cung ứng dịch vụ kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; không sử dụng kiểm định viên đang bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên để thực hiện kiểm định.

   8. Mẫu Giấy chứng nhận kết quả kiểm định; mẫu tem kiểm định; mẫu báo cáo tình hình hoạt động kiểm định được quy định tại Phụ lục Id ban hành kèm theo Nghị định này.

   Căn cứ quy định trên, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm như sau:

   - Công bố biên bản kiểm định với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

   - Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định và cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

   - Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu và phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì không cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

   - Đảm bảo độc lập, khách quan trong cung ứng dịch vụ kiểm định.

   - Cử kiểm định viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

   - Không cung ứng dịch vụ kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

   - Không sử dụng kiểm định viên đang bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên để thực hiện kiểm định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn