Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

26/04/2022

Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn. Đơn vị có một viên chức điều chuyển công tác về Phòng GD nhưng mọi chế độ tiền lương vẫn được hưởng tại đơn vị đã hơn 5 năm rồi, xét thi đua khen thưởng đơn vị thì không có nhưng, phòng GD vẫn đặt cách cho Lao động tiên tiến, cho đến cuối năm 2016 thì đơn vị đưa vào xét nâng lương trước thời hạn. Xin hỏi đối tượng trên có được xét nâng lương trước thời hạn ở đơn vị hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ nâng bậc lương:

   Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)

   Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này.

   Có thể thấy, đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì mới có thể được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định. Nếu không có điều kiện này thì sẽ chưa đủ điều kiện xét nâng lương trừ trường hợp quy chế làm việc nội bộ của đơn vị bạn đang làm việc có quy định khác. Nếu người này đủ điều kiện nâng lương thì chế độ nâng lương sẽ được thực hiện cụ thể theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn:

   Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

   a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

   Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 204/2004/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn