Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tai nạn lao động

Ngày hỏi:13/03/2019

Chào các anh/chị, tôi tên Huỳnh Dao hiện công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do mới vào nên kiến thức vẫn chưa được đầy đủ, nên ban tư vấn cho tôi hỏi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì khi thực hiện báo cáo tai nạn lao động?

  • Tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động, có quy định trách nhiệm báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

    a) Báo cáo nhanh các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ hai người lao động trở lên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định này;

    b) Tổng hợp tình hình tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm và một năm trên địa bàn tỉnh; gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV và Phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định này về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) và Cục Thống kê tỉnh trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

    Trên đây là nội dung tư vấn.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn