Trợ cấp tiền mua nước ngọt và sạch từ 1/12/2019 khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:14/10/2019

Tôi hiện đang tìm kiếm quy định mới về chính sách khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cho hỏi: Đối tượng nào được hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch từ 1/12/2019?

  • Theo Điều 7 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) thì:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch theo mùa được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương, như sau:

   a) Căn cứ để tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao gồm:

   Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);

   Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);

   Chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của đối tượng được hưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (c);

   Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).

   b) Cách tính:

   Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng là: a x (c - d).

   Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c - d) x b.

   2. Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.

   3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thời gian hưởng và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp với tình hình cụ thể của những nơi thiếu nước ngọt và sạch tại địa phương. Đối với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn