06 tiêu chí đánh giá vụ án tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Theo quy định mới nhất thì đánh giá tham nhũng của 1 cơ quan thì có những tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất, và mức độ tham nhũng như thế nào?

 • Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/8/2019) quy định các tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng như sau:

  "1. Số lượng người có hành vi tham nhũng;

  2. Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng;

  3. Lĩnh vực để xảy ra hành vi tham nhũng;

  4. Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng;

  5. Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra;

  6. Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận."

  Như vậy, có 6 tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn