Các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

 Theo quy định mới về vấn đề tham nhũng thì các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như thế nào?

 

 

 

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) thì pháp luật quy định các tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng bao gồm các thành phần sau đây:

  "- Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

  - Kết quả phát hiện tham nhũng qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;

  - Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử."

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/6/2019) quy định các tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng có những thành phần sau:

  "- Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

  - Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng;

  - Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng;

  - Số lượng tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi."

  Trên đây là những quy định của pháp luật về các tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn