Hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu được gửi đi theo các hình thức nào?

Ngày hỏi:06/03/2020

Liên quan đến việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm động vật nhập khẩu. Ban biên tập cho hỏi: Hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu được gửi đi theo các hình thức nào? 

  • Hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu được gửi đi theo các hình thức quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:

   - Trước khi nhập khẩu sản phẩm động vật, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch tới Cục Thú y theo một trong các hình thức: qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc gửi trực tiếp.

   - Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu được gửi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn