Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm cấp TW

Ngày hỏi:07/10/2019

Hiện tôi đang chuẩn bị về các giấy tờ thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính, nhờ anh chị cung cấp cho tôi mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm!

  • Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm được quy định tại Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019, cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ……1……., ngày ….. tháng ….. năm 20…

   Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

   TT

   Họ và tên

   Trình độ chuyên môn

   Bằng cấp và chứng chỉ được đào tạo về xét nghiệm HIV

   Số tháng kinh nghiệm về thực hiện xét nghiệm HIV

   Vị trí đảm nhiệm

   1

   2

   3

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (Xác nhận của đơn vị)

   ______________

   1 Địa danh


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn