Mẫu đơn đề nghị phục hồi hoạt động khi vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Ngày hỏi:07/10/2019

Bạn ơi cho mình hỏi chút, đơn đề nghị phục hồi hoạt động khi vi phạm về phòng cháy chữa cháy được quy định trong văn bản nào? Có quy định form mẫu nào không bạn nhỉ?

  • Theo quy định tại Mẫu PC09 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định mẫu đơn nghị phục hồi hoạt động khi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Mẫu số PC09
   Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   CHO PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG

   Kính gửi: .......................(1) .....................................................

   Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................................

   Địa chỉ: ....................................................................................................................................

   Điện thoại: ............................. Fax: ...................... Email: ......................................................

   Họ tên người đại diện pháp luật: .............................................................................................

   Chức danh: ..............................................................................................................................

   Số CMND/Hộ chiếu: ............................ do:............................ cấp ngày ........./......... / ............

   Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................

   Sau khi thi hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động theo quyết định số: .............. ngày ......../....../............ của: ........................(1) ................................................

   Hiện tại: ....................................(2) .....................................................................................

   ...........................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................

   Đề nghị Quý cơ quan cho phục hồi hoạt động đối với: .................. (2)...................................

   ...........................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................

   kể từ ............ giờ...... ngày ......tháng ......năm ........................

   Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   ..., ngày... tháng... năm ..........
   Người làm đơn
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Ghi chú: (1) Tên cơ quan của người ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động trước đó; (2) n cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn