Mẫu giấy chuyển hộ khẩu cấp cho người chuyển hộ khẩu

26/04/2022

Liên quan đến một số mẫu hồ sơ tài liệu có trong thủ tục chuyển hộ khẩu. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi mẫu giấy chuyển hộ khẩu phần được cấp cho người chuyển hộ khẩu. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 36/2014/TT-BCA.

   ………………

   ………………

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------

   Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

   Số:……./GCHK

   GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

   (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

   1. Họ và tên (1):...................................................................................................................

   2. Tên gọi khác (nếu có):.....................................................................................................

   3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……........... 4. Giới tính:..............................................

   5. Nơi sinh:.........................................................................................................................

   6. Nguyên quán:.................................................................................................................

   7. Dân tộc:……...................………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:........................

   10. Nơi thường trú:.............................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:………............................……… 12. Quan hệ với chủ hộ:............

   13. Lý do chuyển hộ khẩu:...................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   14. Nơi chuyển đến:............................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

   TT

   Họ và tên

   Ngày, tháng, năm sinh

   Giới tính

   Nguyên quán

   Dân tộc

   Quốc tịch

   CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

   Quan hệ (3)

   …….., ngày…tháng…năm…
   TRƯỞNG CÔNG AN………
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   ____________

   (1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

   (2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

   (3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

   Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn