Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

26/04/2022

Tôi được biết khi thực hiện việc đăng ký hộ khẩu trong hồ sơ phải có phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Vậy mong Ban biên tập có thể cung cấp cho tôi mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được không ạ? Mong được hỗ trợ.

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 36/2014/TT-BCA

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

   Kính gửi: …………………………….

   I. Thông tin về người viết phiếu báo

   1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:.................

   3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:..............................................

   5. Nơi thường trú:...............................................................................................................

   6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................

   …………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:..........................

   II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

   1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:....................

   3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:.....................

   6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:..........................................................

   8. Nơi sinh:.........................................................................................................................

   9. Nguyên quán:.................................................................................................................

   10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:............................................................................................

   11. Nơi thường trú:.............................................................................................................

   12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................

   …………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:.............................

   13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:....................

   15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):........................................................................

   ..........................................................................................................................................

   16. Những người cùng thay đổi:

   TT

   Họ và tên

   Ngày, tháng, năm sinh

   Giới tính

   Nơi sinh

   Nghề nghiệp

   Dân tộc

   Quốc tịch

   CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

   Quan hệ với người có thay đổi

   ……, ngày….tháng….năm…
   Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
   (Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

   ……, ngày….tháng….năm…
   NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):............................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ……, ngày…tháng…năm…
   TRƯỞNG CÔNG AN:………..
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   ____________

   (1) Viết chữ in hoa đủ dấu

   (2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

   (3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

   (4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

   Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn