Mức tính năng sắt nóng chảy văng bắn quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa

Ngày hỏi:10/10/2019

Mức tính năng sắt nóng chảy văng bắn quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 01/04/2020) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa thì nội dung này được quy định như sau:

   2.7.5. Sắt nóng chảy văng bắn (mã hiệu E)

   Thử theo TCVN 6694:2010 trang phục một hoặc nhiều lớp và/hoặc tổ hợp quần áo dùng để bảo vệ chống sắt nóng chảy văng bắn phải đáp ứng ít nhất mức tính năng E1 trong Bảng 4.

   Bảng 4 - Mức tính năng: sắt nóng chảy văng bắn

   Mức tính năng

   Sắt nóng chảy văng bắn

   Tối đa

   Tối thiểu

   E1

   60

   < 120

   E2

   120

   < 200

   E3

   200

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn