Có bằng cao đẳng có thể làm người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp?

Ngày hỏi:04/05/2022

Có bằng cao đẳng có thể làm người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp? Có được khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu thuộc Danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại không? Chào luật sư, tôi đã có bằng cao đẳng chuyên ngành về lĩnh vực lâm nghiệp thì có được làm người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp không? Cho tôi hỏi đơn vị tôi mới nhập khẩu lần đầu cây trông lâm nghiệp thuộc Danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thì có được tiến hành khảo nghiệm không? 

  • Có bằng cao đẳng có thể làm người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp?

   Căn cứ Điều 12 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   1. Người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực lâm nghiệp, cây trồng hoặc sinh học.

   2. Có địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   Như vậy, trường hợp anh/chị có bằng cao đẳng chuyên ngành về lĩnh vực lâm nghiệp chưa đủ điều kiện để làm người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm theo quy định trên.

   Có được khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu thuộc Danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại không?

   Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 27/2021/NĐ-CP về khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   1. Đối tượng khảo nghiệm: Giống cây trồng lâm nghiệp được chọn, tạo trong nước; giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu lần đầu, chưa được công nhận và không thuộc Danh mục các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định của pháp luật.

   2. Phương pháp khảo nghiệm: Khảo nghiệm xuất xứ, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   3. Nội dung khảo nghiệm: Khảo nghiệm đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định; khảo nghiệm đánh giá giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   4. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định này được phép khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

   5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả khảo nghiệm để công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.

   Theo đó, giống cây lâm nghiệp được nhập khẩu thuộc Danh mục các loài có nguy cơ xâm hại không thuộc đối tượng được tiến hành khảo nghiệm theo như quy định trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn