Nộp hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp đến đâu?

26/04/2022

Nộp hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp đến đâu? Giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống có bị hủy bỏ công nhận không? Doanh nghiệp tôi đã tham gia trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp, bây giờ đến bước nộp hồ sơ thì không biết hồ sư đề nghị công nhận giống gửi tới đâu, trình tự thực hiện như thế nào? Trường hợp đã được công nhận giống cây trồng lâm nghiệp nhưng không còn vật liệu nhân giống thì có bị hủy bỏ công nhận không? Xin được giải đáp.

  • Nộp hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp đến đâu?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   4. Trình tự thực hiện:

   a) Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Tổng cục Lâm nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do;

   b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Lâm nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện trường, lập biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định. Nội dung kiểm tra, cách thức kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành;

   c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục III và Mục A Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp; trường hợp không công nhận giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận đến Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định trên.

   Giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống có bị hủy bỏ công nhận không?

   Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT về hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

   1. Hủy bỏ quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp trong các trường hợp sau:

   a) Giống cây trồng lâm nghiệp bị thoái hóa, suy giảm về năng suất, chất lượng hoặc bị sâu bệnh hại ở mức độ nặng so với tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận;

   b) Giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống.

   2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình trạng giống cây trồng lâm nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức kiểm tra, xác minh, quyết định hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục III và Mục A Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố trên Cổng thông tin của Tổng cục Lâm nghiệp; trường hợp không hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

   Theo đó, giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống sẽ bị hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo như quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn