Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh

Ngày hỏi:09/10/2019

Liên quan đến hoạt động xét nghiệm HIV. Anh chị cho tôi hỏi: Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh được quy định như thế nào?

 • Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh được quy định tại Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019, cụ thể như sau:

  Bước 1: Cơ sở xét nghiệm nộp 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều đến Sở Y tế.

  “Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện:

  1. Thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV;

  2. Thay đổi người phụ trách chuyên môn;

  3. Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV;

  4. Thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm.”

  Bước 2: Sở Y tế gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 6 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

  Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo nêu cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cơ sở đề nghị phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế.

  Bước 4: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện điều chỉnh cho cơ sở đề nghị.

  Trường hợp không cấp cơ Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn