Về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ai có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Xin cho hỏi, về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì ai có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là gì? Các chi phí nào được chi cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia? 

  • Về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ai có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật?

   Tại Điều 4 Nghị định 126/2008/NĐ-CP có quy định về việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

   Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
   1. Cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mọi thành viên thuộc cơ quan, tổ chức và nhân dân về các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và ý thức tuân thủ pháp luật.
   2. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   Theo đó, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các cấp.

   Hình từ Internet

   Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là gì?

   Theo Điều 3 Nghị định 126/2008/NĐ-CP quy định thì:

   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

   Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của lực lượng bảo vệ và phối hợp với lực lượng bảo vệ để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

   Các chi phí nào được chi cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

   Các chi phí được chi cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cụ thể tại Điều 5 Nghị định 126/2008/NĐ-CP quy định như sau:

   Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
   1. Đối với công trình đang trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng: kinh phí bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình được bố trí trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
   2. Đối với các công trình đã đưa vào khai thác sử dụng: kinh phí bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình được cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức hoặc tính vào chi phí kinh doanh, dịch vụ của cơ quan, tổ chức đó.
   3. Kinh phí hỗ trợ đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an.
   4. Chi phí cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm:
   a. Tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có); khen thưởng và các khoản chi phí khác cho lực lượng bảo vệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
   b. Tổ chức khảo sát, thẩm tra, đánh giá, thẩm định và các chi phí cần thiết khác cho công tác thẩm định danh mục quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;
   c. Trụ sở làm việc, nhà ở tập thể của lực lượng bảo vệ;
   d. Tổ chức diễn tập, huấn luyện;
   đ. Mua sắm trang phục và trang thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo vệ.
   5. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Như vậy, các chi phí cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm:

   - Tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có); khen thưởng và các khoản chi phí khác cho lực lượng bảo vệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Tổ chức khảo sát, thẩm tra, đánh giá, thẩm định và các chi phí cần thiết khác cho công tác thẩm định danh mục quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

   - Trụ sở làm việc, nhà ở tập thể của lực lượng bảo vệ;

   - Tổ chức diễn tập, huấn luyện;

   - Mua sắm trang phục và trang thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo vệ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Nghị định 126/2008/NĐ-CP Tải về
  • Điều 3 Nghị định 126/2008/NĐ-CP Tải về
  • Điều 5 Nghị định 126/2008/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn