04 vấn đề được xem xét, quyết định trưng cầu ý dân

Ngày hỏi:11/03/2019

Theo tôi được biết trung cầu ý dân là việc nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi có chút thắc mắc là những vấn đề nào được xem xét, quyết định trung cầu ý dân. Xin giải đáp gúp tôi.

  • - Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định.

   - Đề nghị trưng cầu ý dân là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định.

   Theo quy định tại Điều 6 Luật trung cầu ý dân 2015 quy định Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

   1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

   2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

   3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

   4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

   Trên đây là các vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định trung cầu ký dân.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn