Bên ủy quyền có được chấm dứt hợp đồng ủy quyền đang thực hiện không?

Ngày hỏi:14/04/2020

Gia đình tôi có ủy quyền cho một người thực hiện một công việc là bán đất, nay gia đình tôi không muốn bán nữa và muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền (không trả thù lao), do bên được ủy quyền không chịu chấm dứt. Cho hỏi gia đình tôi làm vậy được không? Có phải bồi thường gì không? Nhờ hỗ trợ!

  • Theo Khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 quy định đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

   - Theo thỏa thuận;

   - Thời hạn ủy quyền đã hết;

   - Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

   - Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

   - Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

   - Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

   - Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

   Tại Điều 569 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền như sau:

   - Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

   - Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn được chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào mà không phải bồi thường, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý (Lưu ý: việc thông báo là cần thiết nên cần có chứng cứ lưu lại việc thông báo để chứng minh sau này).

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn