Đảng viên dự bị có được biểu quyết các hoạt động trong sinh hoạt chi bộ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/12/2022

Tôi muốn hỏi, đảng viên dự bị có được quyền biểu quyết thống nhất nội dung và biểu quyết thông qua nghị quyết hoặc kết luận trong sinh hoạt chi bộ không?

  • Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 thì:

   Đảng viên có quyền :

   1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

   2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

   3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

   4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

   Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

   Theo quy định trên thì Đảng viên dự bị không được quyền biểu quyết thống nhất nội dung và biểu quyết thông qua nghị quyết hoặc kết luận trong sinh hoạt chi bộ Đảng. Như vậy, trong quá trình tham gia họp chi bộ hoặc các hoạt động chung khác của chi bộ, đảng viên được quyền đóng góp ý kiến của cá nhân mình vào công việc chung nhưng không được biểu quyết đối với các công việc của Đảng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn