Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ

26/04/2022

Theo tôi được biết Bộ trưởng Bộ Y tế vừa cập nhật mới những quy định về giám định pháp y tâm thần, tôi nhờ Ban biên tập giúp tôi cung cấp mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ! Mong nhận được kết quả hỗ trợ!

  • Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ được quy định tại Mẫu số 1 Phục lục 2 Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   BỘ Y TẾ
   TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BBTNĐTGĐT

   ……………..(2), ngày ……. tháng …… năm……..

   Ảnh 4x6 cm của đối tượng giám định, đóng dấu ráp lai

   BIÊN BẢN TIẾP NHẬN

   ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH ĐANG BỊ GIAM GIỮ

   Vào lúc …… giờ …… phút, ngày……..tháng…….năm 20…… tại (ghi tên Tổ chức giám định)……………………………………………………………………..

   Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/ giám định lại số:…….. ngày …….tháng…….năm …….

   Chúng tôi gồm:

   Đại diện bên giao (cơ quan trưng cầu):

   Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ………………… Điện thoại: …………………..

   Cơ quan:………………………………………………………………………………………………………

   Đại diện bên nhận:

   Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: …………………. Điện thoại: ………………….

   Khoa: ………………………………………………………………………………………………………….

   Tổ chức giám định: ………………………………………………………………………………………….

   Người quản lý đối tượng giám định:

   Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: …………………

   Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

   Đã tiến hành giao, nhận đối tượng giám định theo quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

   1. Đối tượng giám định:

   Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

   Năm sinh: …………………………………………… Giới tính: …………………………………………..

   Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………

   2. Tình trạng đối tượng giám định khi tiếp nhận:

   …………………………………………………………………………………………………………………

   3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………

   Biên bản được lập thành 03 bản, vào hồi……giờ…….phút, ngày…….tháng……. năm 20………. .

   Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

   Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

   Người quản lý
   đối tượng giám định
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Người giao
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Người nhận
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   (1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

   (2): Ghi rõ địa danh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở.

   Trên đây là mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn