Tất cả tài sản tặng cho trong thời kì hôn nhân có phải tài sản chung của vợ chồng không?

Ngày hỏi:18/03/2020

Cho em hỏi, trong thời kì hôn nhân, vợ chồng em được hai bên nội, ngoại tặng  cho một số tài sản. Có phải tất cả tài sản được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng không? Em cảm ơn!

  • Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

   - Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   - Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

   - Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

   Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình quy định là tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

   - Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

   - Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

   Theo hai quy định này, việc vợ chồng được tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân có 2 trường hợp như sau:

   - Tài sản tặng cho trong thời kì hôn nhân là tài sản chung vợ chồng nếu tài sản đó được tặng cho chung.

   - Tài sản tặng cho trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng nếu tài sản đó được tặng cho riêng một bên vơ, chồng.

   Như vậy, không phải tất cả những tài sản tặng cho trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn