Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân

26/04/2022

Tôi đang cần mẫu phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân theo quy định mới để thực hiện một số công việc liên quan, nhờ hỗ trợ.

  • Căn cứ Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định mẫu phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân như sau:

   TÊN ĐƠN VỊ
   HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ
   CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
   (Dành cho các thành viên của Hội đồng)

   1. Tên sáng kiến: ...............................................................................................................

   2. Mã số ( nếu có): ............................................................................................................

   3. Bảng đánh giá các tiêu chí:

   STT

   Tiêu chí

   1

   Tính mới của sáng kiến

   Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………

   Số điểm chấm: ……………………..

   (Chấm theo tiêu chí được quy định tại Điều 16 của Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân)

   2

   Tính hiệu quả của sáng kiến

   Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………

   Số điểm chấm: ……………………..

   (Chấm theo tiêu chí được quy định tại Điều 16 của Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân)

   Kết luận: (ghi rõ 2 nội dung sau).

   - Sáng kiến đủ/không đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp ………, với số điểm chấm .../ tổng số 100 điểm.

   - Đề nghị Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp ……… quyết định/không quyết định công nhận sáng kiến cho ông (bà) …………………..

   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
   (Ký, ghi rõ họ tên)

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn