Người cung cấp tư liệu có được coi là đồng tác giả không?

Ngày hỏi:16/07/2019

Tôi là một nhà báo tôi thường viết các câu chuyện mang tính chất trào phúng để đăng lên các trang mạng điện tử. Trong khi viết tác phẩm tôi được rất nhiều bạn bè cung cấp các nguồn tài liệu khác nhau để làm nguồn sáng tác. Cho hỏi: những người cung cấp tư liệu cho tôi có được gọi là đồng tác giả không?

 

  • Căn cứ Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả quyền liên quan Tác giả, đồng tác giả quy định:

   - Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

   - Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

   - Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả.

   Như vậy:

   Theo quy định trên thì tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học. Những tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là đồng tác giả. Do đó, như thông tin bạn cung cấp, bạn viết tác phẩm trào phúng nhờ có sự cung cấp tài liệu của bạn bè nhưng người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm đó là bạn nên bạn mới chính là tác giả của tác phẩm còn những người bạn cung cấp tài liệu không được coi là đồng tác giả.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn